علی جنتی از بدون دستاورد بودن تیم مذاکرات برجامی و از دست دادن امتیازهای لغو تحریم کسب شده از سوی تیم مذاکره دولت روحانی در دوره رئیسی انتقاد کرد.

به گزارش خبرآنلاین،علی جنتی وزیر ارشاد دولت یازدهم در توئیتی نوشت:

 

با گذشت یک سال از توقف مذاکرات احیای برجام هیات مذاکره کننده نه تنها دستاورد جدیدی نداشته بلکه آنچه را که دولت دوازدهم در سایه ورزیده بودن دیپلماتهای خود به دست آورده بود به طور کامل بدست نیاورده است زیرا انان میدانستند برای احقاق حقوق ملت با چه زبانی با قدرتهای جهانی سخن بگوید.

 

گفته می شود یکی از موانع توافق برای احیای برجام مخالف آمریکا با حذف سپاه پاسداران از فهرست تروریسم FTO است در حالیکه در در دولت دوازدهم خارج ساختن رهبری و نهادهای وابسته به رهبری از تحریم و حذف سپاه از فهرست تروریسم به عنوان پیش شرط هرگونه مذاکره مورد توافق آمریکا قرار گرفته بود.