ارزش پول ملی کشورها طی یکسال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

 

منبع: مجمع فعالان اقتصادی