طرح تفكيك زباله شهر:
سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري با جانمايي كلبه هاي تپش در سطح شهر، طرح تفكيك زباله از مبداء را اجرايي کرده است.

به گزارش ونگ وا به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري ساري، سازمان مديريت پسماند شهرداري مركز استان در شهريور ماه گذشته با جانمايي ۳۳ كلبه جمع آوري زباله در نقاط مختلف شهر اجراي طرح تپش(تفكيك پسماند شهر) را اجرايي کرده است.

در اولين ماه از آغاز اين طرح ۳٫۵ تن زباله خشك به شكل تفكيكي پلاستيك، شيشه و كاغذ به همت شهروندان به اين كلبه ها تحويل داده شد و اين اقدام در دي ماه گذشته با افزايش به ۳۶ تن و ۷۸۵ كيلوگرم رسيده است كه نشان دهنده همراهي و مشاركت شهروندان در اين طرح است.

با تاكيد شهردار ساري مبني بر استمرار اجراي اين طرح، سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري تعداد كلبه ها را به ۳۸ عدد افزايش داده و تعداد ۲۰ كلبه ديگر نيز پس از ساخت، جانمايي خواهد شد.

گفتنی است، سازمان مديريت پسماند به شهرونداني كه زباله هاي خود را به اين كلبه ها تحويل مي دهند كارت مشوق شهروندي اهدا مي كند که از مزاياي اين كارت، تخفيف در پرداخت عوارض حمل زباله خواهد بود.

جلوگيري از استخراج گازهاي گلخانه اي، حفظ محيط زيست، ارتقاء مشاركت شهروندان، كمك به بازيافت موثر زباله از اهداف اجراي اين طرح است.