همایش هیئت های مذهبی مازندران در مشهد مقدس با حضور استاندار مازندران