شنیده ها حاکیست مادر نوزادی که در روز های اخیر در بیمارستان امام حسین نکا زایمان کرده بود اکنون به دنبال نوزادش می گردد! پرسنل بیمارستان مدعی هستند نوزاد را تحویل پدرش دادند ولی مادر نوزاد به این تصمیم بیمارستان معترض هست. گفته می شود والدین نوزاد بصورت صیغه ای بودند و اکنون ارتباطی ندارند. در حال حاضر خبری از نوزاد و شخصی که مدعی پدر نوزاد هست نیست.البته دکتر خانجانی مدیر شبکه بهداشت و درمان نکا بحث مفقود شدن نوزاد را تکذیب کرده و معتقد است موضوع یک اختلاف خانوادگی بین والدین است. همچنین شنیده شد به دستور مقام قضایی پرسنل شیفت مربوطه بیمارستان مورد بازجویی قرار می گیرند.