مسوول سازمان خیریه آبشار عاطفه ها امام رضا (َِِع) شهرستان میاندورود: