گردشگری سلامت ، غریبه در مازندران

گردشگری سلامت ، غریبه در مازندران

     مازندران برغم داشتن ویژگی گردشگر پذیری برای مسافران داخلی و خارجی هنوز نتوانسته است از این ظرفیت در اجرای گردشگری سلامت برای بخشی از مسافران خارجی استفاده کند، بویژه اینکه گردشگری سلامت بی ارتباط با محیط طبیعی...

ادامه مطلب ...