پاكسازي ۲۰۲۰ كيلومتر از حريم راه هاي استان در ۴۰ روز گذشته

پاكسازي ۲۰۲۰ كيلومتر از حريم راه هاي استان در ۴۰ روز گذشته

      با توجه به تاكيد استاندار مازندران بر پاكسازي حريم راه ها از زباله و نخاله، اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي با همكاري دستگاه ها در ۴۰ روز گذشته بالغ بر ۲۰۲۰ كيلومتر از حريم راه هاي استان را پاكسازي نموده...

ادامه مطلب ...