عملیات اجرایی ۵۰۰ واحد مسکونی از متقاضیان طرح ملی مسکن در شهرستان نکا عصر روز سه شنبه با حضور حسینی پور استاندار مازندران در مجتمع مسکونی سردار شهید سلیمانی(مسکن مهر) آغاز شد.
عبدالرضا بابایی در این مراسم با اشاره به ثبت نام ۶۶۵۸ نفری شهروندان نکایی در طرح ملی مسکن افزود برای تامین این میزان مسکن به حدود ۲۵ هکتار زمین نیاز است که رد حال حاضر حدود ۱۲ هزار متر در ۳۶ بلوک و ۵۰۰ واحد در کنار بلوکهای مسکن مهر اجرا می شود و ما به دنبال تهیه زمین برای آغاز بقیه واحدها هستیم.
سید محمود حسینی پور استاندار مازندران در ادامه این مراسم در سخنانی میزان سهمیه شهرستان نکا در طرح ملی مسکن طی این چهار سال را حدود ۴۰۰۰ واحد دانست و افزود امروز با آغاز به کار۵۰۰ واحد انتظار ما این است در اسرع وقت زمین برای مابقی متقاضیان مسکن در این شهرستان فراهم شود. وی گفت زمین را شناسایی کنید اگر معذوراتی دارد در کارگروه رفع می شود. استاندار مازندران همچنین گفت اکثر زمینها برای ساخت مسکن ملی در استان تهیه شد و بخش کوچکی از زمینها طی یک یا دو ماه آینده آماده می شود.
استاندار مازندران همچنین به ضرورت استحکام بنا ها اشاره کرد و افزود آنچه که ما تحویل مردم می دهیم باید نمونه باشد.