شماره ۱۰ مجله سیاسی اجتماعی هفت روز استان مازندارن منتشر شد برای مشاهده لینک زیر را کلیک کنید:

 

https://drive.google.com/file/d/1M-kf8cqwYaBdkp8RQQAEGHaWYt3WTTh9/view?usp=sharing