مجله هفت روز در حوزه اجتماعی و سیاسی در حوزه مازندران به مدیر مسئولی اکبر مقدسی منتشر می شود برای دریافت نسخه الکترونیک شماره ۹ لینک زیر را کلیک کنید:

https://drive.google.com/file/d/1jsf1OzKhOeLZIhbqfKnKpWiM7wbUW1nw/view?usp=sharing