مهندس محمدنژاد رئیس منابع طبیعی نکا گفت طرح تنفس جنگل طرح بسیار خوبی است اما چون زیرساختهای آن فراهم نشده وبا شتابزدگی اجرا شد باعث افزایش سرسام آور قیمت چوب و هیزم شد و همین باعث رقبت افراد برای قاچاق شده است.
وی افزود در این طرح می بایست ابتدا نیازهای صنایع و کارگاهها را می دیدند و زیرساختهای اداره منابع طبیعی را برای مقابله با قاچاق تامین می کردند سپس اقدام به اجرای طرح تنفس می کردند.
وی گفت: امروز دیگر قاچاق با وسایل نقلیه باری و.. صورت نمی گیرد بلکه ماشینهای سواری که خانواده در آن نشستند اقدام به مقادیری قاچاق چوب می کنند که این کار نظارت را مشکل می کند
محمدنژاد همچنین گفت ۹۴ هزار هکتار سطح منابع طبیعی شهرستان نکاست که ۸۰ هزارهکتار جنگل و ۱۴ هزارهکتار مرتع می باشد. در طرح زراعت چوب حدود ۶۰ هکتار در سال جاری زیر کشت زراعت چوب می رود.

ونگ/ اکبرمقدسی