ونگ وا// ظرفیت محدوددفن اموات و ضرورت قانونی خروج آرامستان ملامجدالدین از محدوده شهر

درمرکزاستان مازندران ،شهرساری برعکس سایر شهرها به نظر می رسد که مطابق آئین نامه مقررات بهداشتی آرامستانها مصوب سال ۸۸، آرامستان بایددرمحلی انتخاب شود که امکان توسعه شهردران وجود نداشته باشدوازسویی دیگر به جای آنکه اموات ازنظرزیست محیطی ومیزان آلودگی به خارج ازشهر انتقال یابندوتدفین شوندمتاسفانه همچنان در آرامگاه ملامجدالدین ساری و غالبا در مجاورت واحدهای مسکونی دفن می شوند که این امر موجب نگرانی صاحبان مسکونی و مردم شده است. ومضافااینکه این موضوع درگذشته بارهاازسوی راه و شهرسازی و معاونت بهداشت ودرمان استان ونیز محیط زیست شهرستان ساری تذکرداده شده است که استقرارآرامستان درداخل بافت شهری مغایرباقانون است وبرای انتقال آرامستان به مکانی دیگربرابرآیین نامه و مقررات و قوانین مربوط اقدام گردد وبا عنایت به مصاحبه قبلی دادستان محترم استان جناب آقای حسینی عالمی باخبرگزاری فارس که فرمودند: “ما مخالف دفن اموات در آرامگاه ملامجدالدین ساری هستیم وبه علت نبودظرفیت بهتر است آرامستان ازشهرخارج شود و اموات جدیدشهروندان ساروی دربهشت رضا دفن شوند” متاسفانه تاکنون اقدامی درخصوص جلوگیری ازخاکسپاری اموات صورت نگرفته است و پیگیری جدّی به عمل نیامده است .

از مسئولین محترم استان انتظار می رود که این بار باشیوع بیماری کرونا و فراگیری این نوع بیماری عفونی که پیامدهای روان شناختی ناشی از دفن اموات دربافت مسکونی که عوارض PTSD (واکنش روانی پس ازحادثه) واضطراب،افسردگی وامثالهم را برروی ساکنین افرادشامل کودکان و سالمندان و…رادارد مورد ملاحظه ومُداقّه قرارگیردوشرایط دفن اموات را درمکانی دیگر بهتر از گذشته فراهم سازند تا ازآِلام و رنج مردم کاسته شود…