ونگ وا// پرفسور پرویز نوری سایها دانشمندى كه عامل اصلى انواع بيمارى سرطان و درمان آنرا كشف كرده است از اين بيمارى بعنوان يكى از خطرناك ترين بيماريهاى مسرى ياد برده و از لوازم پيشگيرى كننده آن توصيه و تأ كيد دارد
منشاء و عامل بيماريهاى سرطان ويروسى هست
عليرغم اينكه سالها اعلام شده كه سرطان سرايت كننده نيست بلكه بيشتر از ساير بيماريهاى ويروسى مسرى و سرايت كننده است كه در اين راستا ويروس به سرعت از بيمار مبتلا ، به اشخاص مرتبط ، خانواده ، همراهان و پزشك حمله ور ميشود شايان ذكر است چون ويروس مهاجم در بدن فرد بصورت هوشمند مخفى ميشود مدت زمان زيادى خودش را بروز نميدهد كه پس از گذشت زمان با توجه به نوع معيشت ، محيط جغرافيايي ، تغذيه ،……. بيمارى سرطان با اشكال مختلف ظاهر ميشود و يكى از دلايل ازدياد اين بيمارى در جوامع بشرى بخاطر مسرى و سرايت كنندگى مرموز اين بيمارى است،، منشاء و عامل بيماريهاى سرطان ويروسى هست
عليرغم اينكه سالها اعلام شده كه سرطان سرايت كننده نيست بلكه بيشتر از ساير بيماريهاى ويروسى مسرى و سرايت كننده است و به سرعت از بيمار مبتلا ، به اشخاص مرتبط ، همراهان و پزشكان حمله ور ميشود شايان ذكر است چون ويروس مهاجم در بدن فرد بصورت هوشمند مخفى ميشود مدت زمان زيادى خودش را بروز نميدهد كه پس از گذشت زمان با توجه به نوع معيشت ، محيط جغرافيايي ، تغذيه ،.وو بيمارى سرطان با اشكال مختلف ظاهر ميشود و يكى از دلايل ازدياد اين بيمارى در جوامع بشرى بخاطر مسرى و سرايت كنندگى مرموز اين بيمارى است.

تابناک