مسجد فرح‌آباد بخشی از مجموعه تاریخی فرح آباد است که در دوران صفویه (شاه عباس اول) با سیاق معماری مکتب اصفهان حداث گردیده‌است که بنای آن را حدود سال ۱۰۲۵هجری قمری تخمین می‌زنند.