سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و واحد ساری با حکم فرهاد رهبر رییس دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

دکتر فرهاد رهبر طی حکمی دکتر حسین منصوریان را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و واحد ساری منصوب نمود.

دکتر منصوریان متولد سال۱۳۴۱ و دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات فارسی و عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر است.

پیش از این دکتر کیومرث نیاز آذری ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و واحد ساری را برعهده داشت.

نیاز آذری اهل بابل و منصوریان اهل بهشهر است.

شمال نیوز