محمدرضا ثلاث متهم حادثه خیابان پاسداران به قصاص محکوم شد.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، قاضی محمدرضا محمدی کشکولی رئیس دادگاه شعبه ٩ دادگاه کیفری یک استان تهران ، حکم قصاص را برای راننده اتوبوس حادثه پاسداران صادر کرد.
براساس این گزارش متهم و وکیل او تا ٢٠ روز فرصت دارند نسبت به رای صادره اعتراض کنند.
به گزارش ایرنا، ٣٠ بهمن امسال بود که فردی به نام ثلاث با نشستن پشت یک اتوبوس در خیابان گلستان هفتم واقع در خیابان پاسداران ماموران نیروی انتظامی و دو بسیجی را زیر گرفته است و با این اقدام وحشیانه سه مامور نیروی انتظامی و یک بسیجی را شهید و یکی دیگر از بسیجیان را روانه بیمارستان کرد.
جلسه محاکمه «محمدرضا ثلاث» راننده اتوبوس حادثه خیابان گلستان هفتم واقع در پاسداران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران در سه جلسه برگزار شد.