نماینده مردم نوشهر،چالوس وکلاردشت در مجلس شورای اسلامی گفت:تامین اجتماعی باخدمات وحمایتهای خودهمواره مایه امید وآرامش تولید کنندگان و اقشارمولد ومحروم جامعه است وهمچنین موجب بهره وری نیروی کار و کارفرماست.

تامین اجتماعی مهمترین پشتیبان بخش صنعت و تولید است

به گزارش روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی مازندران، دکترقاسم  احمدی  دردیداربامدیرکل تامین اجتماعی مازندران گفت: استقلال اداری و مالی و حفظ  یکپارچگی  سازمان  تامین اجتماعی که یک صندوق مشاع بین النسلی و یک نهاد خدمت رسان گسترده است، یک ضرورت شمرده می شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی همچنین  با اشاره به  نقش    گسترش بیمه های  اجتما عی  از منظرهای مختلف  در جامعه اظهار داشت: افزایش   پوشش  بیمه های   اجتماعی  موجب کاهش تنش های اجتماعی، افزایش بهره  وری در تولید ملی ،  کاهش نوسانات  سطح   درآمدهای افراد در مقاطع مختلف و فقر درجامعه می شود.
دکتر احمدی  افزود:  تامین اجتماعی با پرداخت بیمه بیکاری و خدمات درمانی  در رفع و پیشگیری مخاطرات جوامع و تضمین آینده   خانواده  آحاد جامعه  خصوصا نیروهای مولد  نقش بسزائی دارد.
سیدعلی اصغرمحمودی ،مدیر کل تامین اجتماعی مازندران ضمن ارائه اماروعملکرد حوزه انتخابیه منتخب مردم درخانه ملت گفت: تامین اجتماعی همواره در کنار تولیدکنندگان و صنعتگران است و آمادگی خود را برای هرگونه مساعدت و حمایت برای رفع مشکلات آنان اعلام می کند.
سیدعلی اصغرمحمودی تصریح کرد: تامین اجتماعی پیش نیاز توسعه پایدار و برابر است و یک عنصر حیاتی در توانا ساختن جوامع برای مقابله با چالش های آینده آنان  از جمله سالمندی و  فقر   محسوب می شود.
محمودی ضمن تشکر از تمامی نمایندگان مجلس ازامرتصویب ٥٠هزارمیلیاردتومان ازدیون دولت به سازمان دربودجه ١٣٩٧ تشکر واز تصویب قوانینی که موجب تقویت و حمایت و پویایی تامین اجتماعی می شوند تأکید کرد.