بر اساس آخرین ارزیابی بعمل آمده از سوی وزارت کشور در خصوص عملکرد فرمانداری ها در سطح کشور در زمینه های شاخص های ارتقاء امنیت پایدار داخلی، توسعه مشارکت و نشاط سیاسی ، هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی، توسعه شهری و روستایی ، ارتقاء مدیریت بحران، هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای ، فرمانداری نکا با کسب بالاترین امتیاز در سطح استان با رتبه اول و در سطح کشور جزو فرمانداری های عالی معرفی شد.

شایان ذکر است دکتر طالبی رئیس مرکز مدیریت و بازرسی وزارت کشور ، در همایش استانداران، مديران کل سیاسی و فرمانداران سراسر کشور ، عملکرد فرمانداری شهرستان نکا را جزو فرمانداری های برترکشور معرفی کرد.

رئیس مرکز مدیریت و بازرسی وزارت کشور گفت: فرمانداران تار و پود تشکیلات دولت در اجرای مأموریتهای ملی ومنطقه ای هستند و با ظرفیتهایی که دارند می توانند مدیران عملیاتی و کارآمد اقتصاد مقاومتی و اشتغال باشند.

دکتر طالبی با اشاره به اینکه فرمانداران شان و جایگاه بسیار مهمی دارند بیان کرد: براساس شاخص های ارزیابی ها ، دو استانداری و ۱۴ فرمانداری بالاترین امتیازات را کسب کرده اند.

رئیس مرکز مدیریت و بازرسی وزارت کشور با اشاره به اهمیت اجرای برنامه های حقوق شهروندی گفت: فرمانداران، تجارب موفقی را که در تحقق حقوق شهروندی کسب کرده اند، به مرکز ارائه کنند تا با تجمیع و تدوین این تجارب، مستند سازی مؤثری در این زمینه فراهم شود.