کمپین نه به کشتار پرندگان در شهرستان های فریدونکنار و محمودآباد در مازندران آغاز شد.

در تصویر روستای وزرا محله محمودآباد محل فرود زمستانی قوهای مهاجر دیده می شود و تصاویر نشان می دهد که محل زندگی این قوها در زمستان مملو از دام هایی است که صیادان برایشان پهن کرده اند.