دوره آموزشی کاربردی شیوه ها و اصول گزارش نویسی ویژه کارشناسان توانبخشی بهزیستی کشور  ۲۴ و ۲۵ آبان ۹۶ در مجتمع آموزشی فرهنگی شهید عظیمی بابلسر برگزار شد.

آموزش کارشناسان توانبخشی بهزیستی کشور توسط مدرس شهرستان میاندورود به نمایندگی از بهزیستی مازندران صورت گرفته است.
اداره کل بهزبستی مازنداران بوده است.