در این جلسه پیرامون گشایش های ایجاد شده در وضعیت محصورین مطرح گردیده.
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی:در جلسه اخیر شورا، درباره حصر، تصمیم گیری جدیدی نشد /  تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضایات امنیتی درسال ۸۹  از سوی شورای عالی امنیت ملی  اتخاذ شده / تصمیمات شورا از سوی دبیرخانه اعلام می شودسخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت که این شورا در جلسه اخیر خود درباره حصر تصمیم جدیدی نگرفته است.

 براساس بیانیه منتشر شده از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت: تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضایات  امنیتی درسال ۸۹  از سوی شورای عالی امنیت ملی  اتخاذ شده  و  در خصوص  تداوم و یا تغییر آن نیز  همین شورا تصمیم گیری خواهد کرد.

وی با اشاره به اظهار نظرهایی که طی روزهای اخیر از سوی مراجع مختلف پیرامون مباحث مطرح شده در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی عنوان شده است اظهار داشت: در این جلسه موضوع حصر که در دستور جلسه شورا نیز نبوده و درقالب اطلاع رسانی  پیرامون  گشایشهای ایجاد شده در وضعیت محصورین مطرح گردیده هیچگونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است.

وی افزود: تبیین واطلاع رسانی پیرامون تاریخچه،دلایل،شرایط موجود و روند مدیریت این پرونده، نیازمند زمان وشرایط مناسب بوده و اظهار نظرهایی که در چارچوب مصاحبه های عمومی از سوی مراجع مختلف انجام می شود ضمن ان که مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است، نمی تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین نمایدو بعضا نیز باعث سوءتفاهم می شود

خسروی خاطر نشان ساخت: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شورا  در مقاطعی که نیاز به اطلاع رسانی در مورد این پرونده وجود داشته باشد به صورت مقتضی در این خصوص اقدام خواهد کرد.

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی:در جلسه اخیر شورا، درباره حصر، تصمیم گیری جدیدی نشد /  تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضایات امنیتی درسال ۸۹  از سوی شورای عالی امنیت ملی  اتخاذ شده / تصمیمات شورا از سوی دبیرخانه اعلام می شود